ورود به سیستم جوابدهی آزمایشگاه یزدانپناه (یاسوج)
نام کاربری :
رمز ورود :

ورود به سیستم جوابدهی آزمایشگاه یزدانپناه (بهبود)
نام کاربری :
رمز ورود :

جستجو بر اساس نام آزمایش

جستجوی آزمایشاتنمونه کشت ادرار در کودکان

جمع آوری نمونه ادرار برای آزمایشات کشت وآنتی بیوگرام دراطفال(نوزادان)

آموزش و راهنمایی های ضروری
ابتدا وسایل زیر ازقبل تهیه و آماده شود:
• یک بسته دستمال توالت جهت تمیزکردن ناحیه تناسلی
• یک کیسه جمع آوری نمونه ادرار (Urine bag)
• یک ظرف پلاستیکی استریل برای نگهداری وانتقال نمونه ادرار به آزمایشگاه

1-ناحیه تناسلی طفل یانوزاد راتمیزنمایید
2-اجازه دهید تا ناحیه تمیزشده خشک شود
3-برای خشک شدن سریع به اطراف ناحیه تمیزشده دستمال یاکاغذتوالت نکشید
4-کیسه مخصوص جمع آوری ادرارنوزادان یااطفال رابطورمحکم به ناحیه تناسلی کودک بچسبانید(جزئیات ونحوه تمیزنمودن ناحیه تناسلی وچسبانیدن کیسه جمع آوری ادرار بطورمشروح درصفحات بعدی توضیح داده شده است)
5-فوراً پس از ادرارنمودن نوزاد(کودک)بداخل کیسه جمع آوری،نمونه را از کیسه به داخل ظرف مخصوص واستریل ادرار منتقل نمایید(ظرف باید ازقبل آماده باشد)
• توجه:این مطلب بسیارمهم وحائز اهمیت می باشد که ازآلوده شدن نمونه ادرار جلوگیری شود.بدین منظور به محض ادرارنمودن کودک،ادراربه ظرف پلاستیکی استریل منتقل گرددوقسمت داخلی ظرف پلاستیکی استریل به هیچ وجه نباید با دست یابه نحودیگری لمس یاموردتماس قرارگیرد
• روی ظرف جمع آوری نمونه ادرار،نام ونام خانوادگی،شماره یاکدبهداشتی (سلامت)یاتاریخ تولدبیمار نوع نمونه،تاریخ وزمان جمع آوری نمونه نیزثبت ویادداشت شود
هشدار: نمونه تهیه شده فوراً پس ازجمع آوری دریخچال قرارداده شود ودرهمان روزبه آزمایشگاه تحویل گردد

طریقه قراردادن وثابت(فیکس)کردن کیسه جمع آوری ادرار جهت نمونه گیری ازاطفال
پوست ناحیه باید تمیزوخشک باشد،هیچ گونه روغن،پودربچه،صابونهای حاوی لوسیون که حتی به مقدار جزئی هم ممکن است درروی پوست طفل باقی بماند، نباید وجود داشته باشد زیرا ازچسبیدن کیسه به پوست بطورمحکم ممانعت می نماید.
چسبانیدن کیسه را ازقسمت کوچک پوست ناحیه ای که مابین مخرج وناحیه تناسلی می باشدشروع نمایید.نواریاپل باریک روی مشمع چسبنده کیسه ازآلوده شدن نمونه ادرار بامدفوع جلوگیری مینماید وکمک میکندتا کیسه دروضعیت مناسبی قرارگیرد

روش کاربرای نوزادان دختر

• مرحله اول : کودک رابه پشت بخوابانید وچین های ناحیه تناسلی رابشویید (ترجیحاً باصابون حمام مخصوص بچه تمیزشود).ازمحلول صابون حاوی لوسیون استفاده نشود زیراباقیمانده آن روی پوست مانع ازچسبیدن کامل کیسه به پوست میگردد.قسمت مخرج راسریعاً شسته آب کشی وخشک نمایید.تمام ناحیه را مجدداً بطورکامل بادستمال توالت تمیزنموده وصبرکنید تاباجریان هوا خشک شود
 


 

• مرحله دوم : لایه محافظ پشت کیسه را ازنیمه تحتانی قسمت مشمع چسبنده جدا نمایید.آسانترآنست که نیمه فوقانی پوشش چسبنده را ابتدارهاکرده تاقسمت تحتانی برروی پوست قرارگیرد.قبل ازقراردادن کیسه جمع آوری ادرار مطمئن شویدکه سطح پوست خشک شده باشد.
 


 


• مرحله سوم : قسمت پرینه(اطراف ناحیه تناسلی)رابکشیدتاچین های پوست ازهم بازشوند وقسمت تناسلی(واژن)دیده شود،هنگامیکه قسمت چسبنده رابرروی پوست ناحیه قرار می دهید،مطمئن شوید که ازقسمت باریک پوست بین مقعد و واژن عمل چسبانیدن کیسه شروع شود وفشارانگشتان دست برروی کیسه ازاین قسمت به طرف بیرون صورت گیرد
 


 


• مرحله چهارم : قسمت چسبنده کیسه رابطورمحکم به پوست فشاردهید تااز چروکیدگی کیسه وپوست ممانعت گردد.زمانیکه قسمت تحتانی کیسه درمحل مناسب خودقرارگرفت،کاغذپشت کیسه راازقسمت فوقانی آن جداکرده وعمل فشار برروی کیسه وپوست رابطرف بالا انجام دهیدتاکیسه کاملاً درجای خود چسبیده وقرارگیرد وازچسبیدن قسمت چسبنده کیسه به اطراف واژن مطمئن شوید
 


 


روش کاربرای نوزادان پسر
• مرحله اول : کودک رابه پشت خوابانده وناحیه تناسلی راکاملاً بشویید(ترجیحاً از صابون حمام بچه استفاده شود)ازمحلول صابون حاوی لوسیون استفاده نشود زیرا باقیمانده آن روی پوست مانع ازچسبیدن کامل کیسه به پوست میگردد.ابتدا ناحیه پوست بیضه ها رابشویید سپس آلت تناسلی وقسمت مقعد رادرانتها شستشو داده، آبکشی وسپس خشک نمایید.تمام ناحیه رامجدداً بااتستفاده ازدستمال توالت که قبلاً آماده شده کاملاً تمیزنمایید.اجازه دهید قسمتهای خشک شده باجریان هوا خشک شود
 


 


• مرحله دوم : لایه محافظ پشت کیسه را ازنیمه تحتانی قسمت مشمع چسبنده جدا کنید،آسانترآنست کهنیمه فوقانی پوشش چسبنده را ابتدارها کرده تاقسمت تحتانی بهتربرروی پوست قرارگیرد.اگرچه درموردیک نوزاد فعال وپرتحرک این آسانت است که تمام قسمت پشت کیسه یکباره روی پوست قرارداده شودتاکیسه جمع آوری ادرار دراطراف ناحیه تناسلی محکم بچسبد
 


 


• مرحله سوم : هنگامیکه قسمت چسبنده کیسه را روی پوست فشارمی دهید، مطمئن شوید که این عمل ازناحیه باریک یا پل کوتاه پوست بین مقعدوقاعده کیسه بیضه ها شروع شود وفشارانگشتان دست ازاین ناحیه به طرف خارج صورت گیرد.از خشک بودن پوست قبل از قراردادن کیسه مطمئن شوید
 


 


• مرحله چهارم : قسمت چسبنده کیسه را محکم به پوست فشاردهید وازچروکیده شدن پوست وکیسه جلوگیری نمایید.هنگامیکه قسمت تحتانی کیسه درمحل خود قرارگرفت،کاعذپشت کیسه را ازقسمت فوقانی آن جدانموده عمل فشار برروی کیسه وپوست را بطرف بالا انجام دهید تاکیسه کاملاً درجای خود چسبیده وقرار گیرد