ورود به سیستم جوابدهی آزمایشگاه یزدانپناه (یاسوج)
نام کاربری :
رمز ورود :

ورود به سیستم جوابدهی آزمایشگاه یزدانپناه (بهبود)
نام کاربری :
رمز ورود :

جستجو بر اساس نام آزمایش

جستجوی آزمایشاتسرولوژی

مسئول بخش: جناب احسان رامشی کارشناس میکروب بیولوژی

اهمیت ازمایشهای سرولوژی
بهترین وسیله تشخیص یک بیماری عفونی جدا کردن میکروب از بیمار و مشخص کردن ان است. ولی دراکثر موارد این کار به عللی از جمله عدم مراجعه به موقع بیمار نزد پزشک مصرف داروهای ضدمیکروبی ویا مشکلات مربوط به جدا کردن کشت میکروب از بیمار بسیارمشکل میباشد وتشخیص بیماری نیز با مشکل مواجه می شود . در این گونه موارد بهترین وسریعترین راه تشخیص بیماری جستجوی انتی بادی اختصاصی ضد میکروب در سرم بیمار است . اهمیت ازمایشهای سرولوژی بیشتر در تغییراتی است که در عیار یا تیتر انتی بادی در طول مدت بیماری صورت میگیرد و پزشک میتواند از روی این تغییرات درمان بیماری را تحت کنترل داشته باشد به عبارت دیگر چنانکه تیتر انتی بادی در یک بیماری پس از مدتی که از درمان ان گذشته است درمقایسه با تیتر انتی بادی در مرحله حاد بیماری کاهش یافته باشد نشان دهنده تشخیص و درمان صحیح بیماری و برعکس افزایش تیتر انتی بادی نشان دهنده پیشرفت بیماری است ، بر همین اساس ازمایشهای سرولوژی را باید حداقل در دو نوبت به فاصله یک تا دو هفته انجام داد و تیتر انتی بادی بیمار را اندازه گیری و مقایسه نمود. این کار خصوصا در مواردی که نتیجه ازمایش مشکوک است و با وضعیت بالینی بیمار مطابقت ندارد درضروری   می باشد . سن و سابقه بیمار، زمان واکسیناسیون ، وضعیت جغرافیایی ، محیط، شغل بیمار، قرابت یا تشابه انتی ژنی ، نقص سیستم ایمنی فرد ، مصرف داروها ومرحله بیماری در تفسیر ازمایشهای سرولوژی حائز اهمیت است .
 
انواع عکس العمل های سرولوژی SEROLOGICAL REACTION))
PRIMARY REACTION -1    : عبارت است از اتصال یک مولکول انتی بادی با یک مولکول انتی ژن    
Secondary reaction-2 : دراین نوع واکنش ها چندین مولکول Agبا چندین مولکول Abوارد واکنش شده و بر اثر ایجاد پیوندهای متقابل پل های عرضی بین کمپلکس ها یک شبکه ایجاد میشود .
TERTIORY REACTION-3
عبارت است از بروز اثار بیولوژیک وقوع واکنش های نوع اول و دوم در بدن
بر اساس شکل مولکول های Agواکنش های سزولوژی نوع ثانویه را به سه دسته تقسیم می نمایند:
-1واکنش های رسوبی (PRECIPITATION REACTION)
-2واکنش های متراکم یا اگلوتیناسیون AGGLUTINATION REACTION
واکنش های اگلوتیناسیون را به سه دسته تقسیم میکنند
الف)اگلوتیناسیون فعال DIRECT or ACTIVE AGGLUTINATION
مثالWIDAl-WRIGHT
ب)اگلوتیناسیون غیرمستقیم INDIRECT AGGLUTINATION  
    مثال COOMBS WRIGHT
ج)اگلوتیناسیون پاسیو    PASSIVE agglutination
مثال RA
-3فلوکولاسیون FLUCCOLATION REACTION
وقتی انتی ژن به صورت ذرات کلوئیدی می باشد : تست V.D.R.L
دراین بخش تست های سرولوژی شامل:
C.R.P :    C-REACTIVE -PROTEIN
جزء پروتئین های فاز حاد ACUTE PHASE PROTEIN))است.پروتئین هایی که در اثر صدمات ضایعات بافتی ونکروز و التهاب وعفونتها و اعمال جراحی و یا سرطانها در مرحله حاد در پلاسما و سرم خون انسان و حیوانات خون گرم پیدا میشوند.این ماده پروتئینی که توسط سلول های کبدی ترشح میشود قادر است با پلی ساکارید Cکپسول میکروب پنموکوک در مجاورت یون کلسیم واکنش دهد .
اساس ازمایش REVERSE PASSIVE LATER Agglutinationاست که در این ازمایش AbضدC.R.Pرابه طور مصنوعی روی ذرات لاتکس سوار کرده اند
R.A : Rheumatoid Arthritis
 
R.Aیک بیماری مزمن کمپلکس ایمنی موضعی و جزء بیماری های خود ایمنی محسوب میشود . در سرم 60-88%بیماران مبتلا به  R.Aاتو انتی بادی Igm به نام فاکتور R.Fبر ضد ناحیه Fc مولکول IGgظهور میکند .اساس این تست passive agglutination  است.
widal test:
این تست برای تشخیص سرولوژی بیماری حصبه (typhoid)وشبه حصبه(para typhoid)می باشد که علت ان الودگی با باسیل های گونه های salmonellaمی باشد.اساس این تست active agglutinationاست.
wright test:
این تست برای تشخیص بیماری بروسلوز یا تب مالت که عامل ان اکثراًدرایران B.melitensis است.ازمایش رزبنگال برای تشخیص تب مالت
رایت لوله ای مشخص نمودن تیتر انتی بادی . 2MEبرای مشخص نمودن تیتر انتی بادی.اساس تست active agglutination است.
ASO:Ab strepto lysin O
عفونت های استرپتوکوکی اکثراً موجب عفونت گلو وپوست می شود.عوارض عفونت های استرپتوکوکی به علت تشابه ساختمانی انتی ژن این میکروب با بافت های انسان است.اساس این تست neutralization است.
VDRL:venereal disease research labratory
برای تشخیص syphilis که عامل ان Spirochet treponema pallidum می باید.انسان تنها میزبان طبیعی این میکروب است.وبیشتراز طریق جنسی منتقل می شود.اگر تست VDRL مثبت شد،تست FTAرا انجام می دهیم.
F.D.P:fibrin degradation product
یکی از محصولات مهم سیستم فیبرینو لایتیک پلاسمین است،که از پلاسمینوژن درست شده است.پلاسمین ،فیبرین را حل می کند ،به قطعات کوچکتر تقسیم می کند که به ان F.D.Pمی گوند.این محصولات اگر دو مولکولی باشند
DI.DIMERنام دارند.یعنی همان قطعات فیبرین که دو مولکولی است.