ورود به سیستم جوابدهی آزمایشگاه یزدانپناه (یاسوج)
نام کاربری :
رمز ورود :

ورود به سیستم جوابدهی آزمایشگاه یزدانپناه (بهبود)
نام کاربری :
رمز ورود :

جستجو بر اساس نام آزمایش

جستجوی آزمایشاتایمونولوژی

بخش ایمونولوژی: سرکار خانم مینا خیراندیش کارشناس آزمایشگاه

 ایمونولوژی وهورمون شناسی:

بخش ایمونولوژی آزمایشگاه دکتریزدانپناه مجهز به دستگاههای فوق اتوماتیک وپیشرفته روزدنیا از جمله دودستگاه Elisys uno(Human),Mini vidasودستگاه Maglumiمی باشد که کلیه آزمایشهای هورمونی وایمونولوژی تخصصی درخواستی پزشکان محترم دراین بخش قابل انجام می باشد.
ازجمله تستهای تخصصی قابل انجام دراین مرکز می توان به موارد زیر اشاره کرد:
TACROLIMAS(FK LEVEL)
METANEPHRIN
CATE COLAMINE
CAL PROTECTIN
ESTRADIOL
WFA
INHIBINA
QUAD MARKER
TRIPLE MARKE                                                                                        
DOUBLE MARKER
URIN CORTISOL
ALDSTRONE
HSV 192 IGM
TORCH
5HIAA
ANDROSTANDION
ANTI GBM
EBV IGG ,IGM
IGF
GH GIOUP
..
..
..
 
سایر آزمایشات روتین هورمون وایمونولوژی نیز درحال انجام می باشد.