ورود به سیستم جوابدهی آزمایشگاه یزدانپناه (یاسوج)
نام کاربری :
رمز ورود :

ورود به سیستم جوابدهی آزمایشگاه یزدانپناه (بهبود)
نام کاربری :
رمز ورود :

جستجو بر اساس نام آزمایش

جستجوی آزمایشاتECL

 

 

ECL

الکتروکمی لومینساس نوعی از کمی لومینساس است که درآن واکنشی که به تولید نور می انجامد. کنترل زمان تابش نور؛ مشکل تداخل بیش ازحد نورتابش شده ازنمونه های مجاوررا رفع می کند و همچنین کنترل محل تابش نور(تنهادرسطح الکترود) باعث می شودتابتوان تمامی نورتولید شده از نمونه را درمحلی بسیار نزدیک به دستگاه دتکتور متمرکز کرد.

این موضوع باافزایش نسبت سیگنال به نویز(نورزمینه)دقت رابالابردوهمچنین باتمرکزبرسطح دتکتور حساسیت راتاحد بسیارزیادی افزایش می دهد.درحال حاضرسایرروش های ایمونواسی فاقد چنین حساسیتی می باشد.روش (ECL)امکان انجام ازمایش درزمانی بسیارکوتاه خدمات می دهد.

مزایای استفاداز(ECL)

الکتروکمی لومینساس تکنولوژی جدیدی است که دارای مزایای نسبت به تکنیک های تشخیص دیگر می باشد.ازجمله این مزایا می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1.     قابلیت اتوماسیون کامل دستگاه که خطای تکنیکی راکاملا حذف می نمایید.

2.     دارای معرف غیره ایزوتوپی بسیارپایداروکاربردآسان می باشد.

3.     حساسیت بالاجهت اندازه گیری آنالیت ها با مقادیربسیارکم وهمچنین درزمان کوتاه.

4.     سنجش باکیفیت بالا

5.     برگشت سریع وآماده شدن برای سنجش دیگر

6.     قابلیت تشخیص همه آنالیت ها بااستفاده ازاین تکنیک ودریک فاز جامد(عدم استفاده ازچاهک مخصوصی برای هرتست)

7.     باتوجه به عملکرد دستگاه قدرت تکرارپذیری بسیاربالا وکاهش مصرف معرف ها ودر نتیجه کاهش هزینه زمان را می توان ازویژگی های این سیستم بیان نمود.

روشهای انجام تست در ((ECL

1.     روش رقابتی جهت انازه گیری آنالیت های کوچک

2.     روش ساندویچ جهت انازه گیری آنالیت های بزرگ

3.     روش پل زدن(bridging)برای تشخیص آنتی بادی ها

4.     روش سنجش پروب های نوکلوئیداسید

 

ازمایشهای در حال انجام به روش (ECL)

·        T3

·        T4

·        Ft3

·        Ft4

·        T3up

·        FTI

·        TSH

·        Anti-tpo

·        Anti-TG

·        Thyroglobulin

·        TSH-receptors

·        TBG(thyroxin  binging  globulin)

·        Testosterone

·        Free Testosterone

·        dHEA-s

·        Estradiol

·        Progesterone

·        17-OH Progesterone

·        Cortisol

·        Urinary  Cortisol

·        Androstendione

·        Total Estriol

·        Free Estriol

·        Aldosterone

·        PTH

·        Insulin

·        C-peptid

·        Toxo(IgG)

·        Toxo(IgM)

·        Cxfra

·        Ckmb stat

·        Rubella (IgG)

·        Rubella (IgM)

·        Pro-BNP

·        Digoxin

·        Cyfra

·        Ca15-3

·        LH

·        FSH

·        Prolactin

·        BETA-HCG

·        BETA-HCG titer

·        SHBG(sex hormone binding globulin)

·        Hiv(combi)

·        HBS Ag

·        HBs Ab

·        HCv Ab

·        HBe Ab

·        HBe Ag

·        HDv Ab

·        PAPP-A

·        Ca72-4

·        Ca19-9

·        Ca125

·        Vit B12

·        Folic Acid

 

مسئول بخش: جناب آقای مهدی افراش، کارشناس ارشد آزمایشگاه