ورود به سیستم جوابدهی آزمایشگاه یزدانپناه (یاسوج)
نام کاربری :
رمز ورود :

ورود به سیستم جوابدهی آزمایشگاه یزدانپناه (بهبود)
نام کاربری :
رمز ورود :

جستجو بر اساس نام آزمایش

جستجوی آزمایشاتانعقاد

مسئول بخش: جناب آقای علیمحمد آرویی کارشناس آزمایشگاه

دراین بخش آزمایشات مختلفی انجام می گیرد ازقبیل الکتروفورزیس،semen analysis،Stone analysis، میکروآلبومین،فاکتورهای انعقادی،پروتئین ادرار 24، ،قارچ(FUNGI)،گال(Scabies)لیشمانیا، LٍEcellوScatch Testو.....
اساس کار الکتروفورزیس جدایی مواد موجود دریک ترکیب براساس بار الکتریکی بعنوان مثال درپروتئین الکتروفورزیس سرم در قطب مثبت قرار می گیرد ودرتانک الکتروفورزیس که حاوی بار مخصوص است قرارگرفته وبه ولتاژ مشخص وصل می شود درنتیجه پروتئین ها دراین میدان الکتریکی ازقطب مثبت بطرف قطب منفی حرکت نموده ومتناسب با برخورد درنواحی مختلف رسوب می کند.
سایرتستهایی که دراین بخش آنالیزمی شودباتوجه به دستورالعمل مربوطه (SOPتستها) انجام می گیرد