ورود به سیستم جوابدهی آزمایشگاه یزدانپناه (یاسوج)
نام کاربری :
رمز ورود :

ورود به سیستم جوابدهی آزمایشگاه یزدانپناه (بهبود)
نام کاربری :
رمز ورود :

جستجو بر اساس نام آزمایش

جستجوی آزمایشاتنمونه کشت ادرار

جمع آوری قسمت میانی ادرار جهت انجام آزمایش کشت ادرار به روش تمیز وعاری ازآلودگی(افراد بزرگسال غیرازاطفال)

برای دستیابی به نتایج دقیق ، لطفاً روشهای بیان شده درزیررا ابتدا بدقت خوانده وسپس دقیقاً  آنهارا پیگیری وعمل نمایید

شیوه تمیزنمودن وجمع آوری نمونه درخانم ها


نحوه شستشو وتمیزکردن

•  دستهای خودرا باآب وصابون کاملاً بشویید.
•  درپوش ظرف جمع آوری نمونه را بازنمایید،دقت شود که داخل ظرف و درپوش آن بادست یاهرچیز دیگر آلوده نشود
•  اگردرزمان خونریزی قاعدگی(پریود)میباشید جهت جلوگیری ازجریان خون ازیک تامپون مخصوص استفاده نمایید(تامپون موردنظر ازقبل تهیه وآماده باشد)
•  چین های پوست ناحیه تناسلی(لب های واژن)رابازکرده ومجرای خروج ادرار و نواحی اطراف آن رابشویید به نحوی که عمل شستشو ازجلو به عقب صورت گیرد
[درصورت موجود بودن بسته تمیز کننده(دستمال مخصوص توالت)میتوان از آن استفاده نمود] دستمال استفاده شده را درظرف مخصوص جمع آوری زباله بیاندازید.

نحوه جمع آوری نمونه
•  عمل ادرار نمودن راشروع نمایید(درخلال ادرارکردن لب های دستگاه تناسلی همچنان ازیکدیگر دورباشند)
•  نکته مهم :قبل ازاینکه ظرف جمع آوری نمونه را دربرابر جریان ادرار قراردهید،صبر نمایید تاادرار بخوبی جریان یابد وقسمت کمی ازادرار به خارج(داخل توالت)بریزد
بدون آنکه جریان ادرار متوقف شود،مقداری ازادرار راداخل ظرف جمع آوری ریخته تاظرف به میزان نصف یاحداقل 4/1 آن پرشود(درواقع قسمت میانی ادرار را درظرف جمع آوری نمونه بریزید)
•  درپوش ظرف جمع آوری نمونه را روی آن بسته ومحکم نمایید ومطمئن شوید که کاملاً بسته شده است.دقت نمایید که لبه ها ویا داخل ظرف به هیچ وجه لمس نشود
•  نام ونام خانوادگی بیمار،شماره یا کد آزمایشگاه بیمار،نوع نمونه،تاریخ وزمان نمونه برداری برروی ظرف مربوطه باید نوشته وثبت گردد
•  ظرف نمونه را درجایگاه مخصوص جمع آوری نمونه که توسط آزمایشگاه تعیین شده قراردهید
•  دستهای خودرابلافاصله پس ازجمع آوری نمونه بشویید
•  نکته مهم : چنانچه اگر نمونه درخارج از آزمایشگاه تهیه شده ظرف راسریعاً (کمتر از یک ساعت) و در صورتیکه ممکن نباشد پس از جمع آوری نمونه را دریخچال قرار داده وهمان روز به آزمایشگاه تحویل دهید
•  چنانچه هر سؤالی برایتان بوجود آمد ، کارکنان آزمایشگاه آماده پاسخگویی میباشند

شیوه تمیزنمودن وجمع آوری نمونه درآقایان

نحوه شستشو وتمیزکردن

•  دستهای خودرا باآب وصابون کاملاً بشویید
•  مجرای خروج ادرار ونواحی اطراف آن را بشویید( درافرادیکه ختنه نشده اند،پوست سرآلت را ازمجرای خروج ادرار به عقب کشیده وجمع نمایید)

نحوه جمع آوری نمونه
•  عمل ادرار نمودن راشروع نمایید،درزمان ادرارکردن پوست سرآلت(درافراد ختنه نشده)همچنان جمع باشد
•  نکته مهم : قبل ازاینکه ظرف جمع آوری نمونه را دربرابر جریان ادرار قراردهید،صبر نمایید تاادرار بخوبی جریان یابد وقسمت کمی ازادرار به خارج(داخل توالت)بریزد
بدون آنکه جریان ادرار متوقف شود،مقداری ازادرار راداخل ظرف جمع آوری ریخته تاظرف به میزان نصف یاحداقل 4/1 آن پرشود(درواقع قسمت میانی ادرار را درظرف جمع آوری نمونه بریزید)
•  درپوش ظرف جمع آوری نمونه را روی آن بسته ومحکم نمایید ومطمئن شوید که کاملاً بسته شده است.دقت نمایید که لبه ها ویا داخل ظرف به هیچ وجه لمس نشود
•  نام ونام خانوادگی بیمار،شماره یاکد آزمایشگاه بیمار،نوع نمونه،تاریخ وزمان نمونه برداری برروی ظرف مربوطه باید نوشته وثبت گردد
•  ظرف نمونه را درجایگاه مخصوص جمع آوری نمونه که توسط آزمایشگاه تعیین شده قراردهید
•  دستهای خودرابلافاصله پس ازجمع آوری نمونه بشویید
•  نکته مهم : چنانچه اگر نمونه درخارج از آزمایشگاه تهیه شده ظرف راسریعاً (کمتر از یک ساعت) و در صورتیکه ممکن نباشد پس از جمع آوری نمونه را دریخچال قرار داده وهمان روز به آزمایشگاه تحویل دهید
• درصورت وجود هرگونه سؤالی میتوانید ازپرسنل آزمایشگاه کمک بگیرید

                               با تشکر از آزمایشگاه پیوند