ورود به سیستم جوابدهی آزمایشگاه یزدانپناه (یاسوج)
نام کاربری :
رمز ورود :

ورود به سیستم جوابدهی آزمایشگاه یزدانپناه (بهبود)
نام کاربری :
رمز ورود :

جستجو بر اساس نام آزمایش

جستجوی آزمایشاتجوابدهی

مسئول بخش: سرکار خانم نرگس کیانی

·       چک کردن نسخه ها ازنظر نوع آزمایشات،خط خوردگی، تائیدوتشخیص، تاریخ اعتبار دفترچه و تاریخ نسخه

 ·       چاپ گروهی جوابها

·       پیگری جوابهای ناقص

·       قیمت زدن نسخه ها ومرتب نمودن نسخ بر اساس تاریخ  

 ·       تهیه وارسال لیست بیمه