ورود به سیستم جوابدهی آزمایشگاه یزدانپناه (یاسوج)
نام کاربری :
رمز ورود :

ورود به سیستم جوابدهی آزمایشگاه یزدانپناه (بهبود)
نام کاربری :
رمز ورود :

جستجو بر اساس نام آزمایش

جستجوی آزمایشاتایمونوفلورسنت

مسئول بخش: سرکار خانم مینا خیراندیش کارشناس آزمایشگاه

بخش ایمونولوژی :

اساسی تست هایی که در بخش ایمونولوژی انجام می شود واکنش آنتی ژن،آنتی بادی است. واکنش های ایمونولوژیک از نظرمکانیسم انجام شامل دو رشته واکنش های اولیه وثانویه هستند.در واکنش های اولیه میزان آنتی ژن وآنتی بادی کم است ونتیجه آزمایش باچشم قابل روئت نیست.بنابراین با استفاده از یک سری مواد یکی ازاجزای واکنش(آنتی ژن ویا آنتی بادی)رانشاندار می کنندودر نهایت با تغییردرماده نشاندار به وجود ماده مجهول پی برده وغلظت آن را انازه گیری می نماییم.بسته به نوع ماده نشاندار تست خاصی طراحی می شود،براین اساس می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1.     اگرازآنزیم برای نشاندار کردن استفاده شود تست الایزا(ELISA )طراحی می شود.

2.     اگرازمواد فلوروسانس استفاده نماییم ایمونوفلوروسانسی(IFA)طراحی می شود.

3.     اگراز ماده رادیواکتیو استفاده شود نام تست رادیو ایمونواسی(RIA)می باشد.

یکی از مجموعه تست های که دربخش ایمونولوژی انجام می شود سنجش با استفاده از مواد فلوروسانسی (IFA)می باشد که با استفاده ازاین متد آزمایشات زیر انجام می شود:

ASMA

EMA

KALA AZAR

FTA

LISTERIA

AMA

ANA

DSDNA

 روش مینی تف:

اساس این روش نفلومتری است به این صورت که پس از ایجاد کمپلکس آنتی ژن،آنتی بادی در صورتی که به این کمپلکس نور تابیده شود بخشی از نور ساطع می شود که با استفاده از انازه گیری نور ساطع شده به غلظت ماده مجهول در نمونه(آنتی ژن)پی می بریم.با استفاده از این روش ازمایشات زیر انجام می شوند:

C3

C4

IgA

Igm

FgG

Haptoglobin

A1-antitrypsin

Ceroluplasmin

Micro Albumin(urine)

:HLA typing

یکی از آزمایشاتی که دربخش ایمونولوژی انجام می شود تایپ HLAاست. HLA یک مجموعه آنتی ژنی است که دارای  آسل های مختلفی است وازوالدین به ارث می رسد.

هرفردی می تواند دارای HLA مخصوص به فرد باشد.برخی از آسل های  HLAبا بروز برخی بیماری ها از جمله بیماری های خودایمنی در ارتباط هستند.بعضی از اسل های HLA ازجمله موارد زیر را می توان با روش های سرولوژی شناسایی نمود:

HCABS

L-HVA B8

HLA B51

HLA B27

HLA B5L