ورود به سیستم جوابدهی آزمایشگاه یزدانپناه (یاسوج)
نام کاربری :
رمز ورود :

ورود به سیستم جوابدهی آزمایشگاه یزدانپناه (بهبود)
نام کاربری :
رمز ورود :

جستجو بر اساس نام آزمایش

جستجوی آزمایشاتPCR
مسئول بخش: خانم مریم طاهری کارشناس ارشد ژنتیک بخش بیولوژی مولکولی بخش بیولوژی مولکولی آزمایشگاه تشخیص طبی دکتریزدانپناه درسال1392 فعالیت های اولیه خودراآغاز نمود.این بخش به ابزار نوین Real Time Pcr مجهز گردید. روش:PCR درحال حاضر با به کارگیری روش Real Time PCRدراین بخش کلیه آزمون های مرتبط با بیماری های عفونی بصورت کمی،کیفی وتعیین ژنوتیپ انجام می شود. همچنین تومورمارکرها وبرخی از آزمایش های ژنتیکی نیز قابل انجام می باشد. فهرست آزمایش های قابل انجام · آزمایش های مولکولی بیماری های عفونی(باکتری،ویروسی) · آزمایش های مولکولی هماتولوژی · آزمایش های مولکولی تومورهای سخت تست های قابل انجام دراین آزمایشگاه(بخشPCR ) 1. تستHBVجهت تشخیص وتعیین تیترویروس 2. تستHCV(قادربه تشخیص ژنوتایپ های 6-1جهت تشخیص وتعیین تیترویروسی 3. HSV(جهت تشخیص وتعیین تیترویروس) 4. تست CMV(جهت تشخیص وتعیین تیترویروس) 5. تست HCV(جهت تفکیک ژنوتایپ های 4-1)جهت تعیین ژنوتایپ ویروس 6. تست)factor vleden تعیین ژنوتایپ یافاکتور5 لیدن جهت تشخیص افراد دارای این موتاسیون) 7. تست EBV(جهت تشخیص وتعیین تیترویروس) 8. تستvzv(جهت تشخیص وتیتر) 9. TBجهت تشخیص سل