ورود به سیستم جوابدهی آزمایشگاه یزدانپناه (یاسوج)
نام کاربری :
رمز ورود :

ورود به سیستم جوابدهی آزمایشگاه یزدانپناه (بهبود)
نام کاربری :
رمز ورود :

جستجو بر اساس نام آزمایش

جستجوی آزمایشاتدریافت اینترنتی

بیمار می توان بادر دست داشتن کدپذیرش و شماره تلفن همراه خود به بخش جواب دهی وارد شودوجواب آزمایش خودرامشاهده کند